SERVICES

מוקדי שידורים

על רמת המקצוענות שלנו תעיד העובדה שאפילו חברות התקשורת עצמן נמנות על קהל לקוחותינו. תייקום היא שמופקדת על הקמת חדרי תקשורת של חברות התקשורת השונות. מדובר בעבודה מורכבת ורב-מערכתית. אנו אחראים להקמת אתרי שידור חדשים מהמסד עד הטפחות – החל מתכנון האתר של מוקד השידורים, דרך הקמת התשתיות הפיזיות, תכנון מערכות והחשמל והכבלים ועד חיווט והקמה של מוקדי השידור וביצוע כל עבודות החשמל הנדרשות באופן מקצועי, מדוייק ואיכותי.

פעילותנו בתחום זה כוללת: