SERVICES

חשמל

פעילות חשמלית תקינה ושוטפת היא גורם קריטי בתפעול מערכות תקשורת. חשיבותה עולה עוד יותר ככל שגובר השימוש בטכנולוגיות של עבודה מרחוק. לכל תקלה או ניתוק עלולות להיות השלכות כבדות משקל. זהו תפקידה של מחלקת החשמל שלנו, המופקדת על תשתיות מורכבות וקריטיות אלה, ומשקיעה בהן משאבים רבים וכוח אדם מקצועי ואיכותי.

תחומי פעילותה של מחלקת החשמל כוללים:

תשתיות חשמל במוקדי שירות: תכנון, ביצוע, שדרוגים ותחזוקה של תשתיות החשמל בכל מוקדי השירות של הוט ופרטנר, כולל UPS וגיבוי למתחי AC ו-DC. צוותים ייעודיים עומדים בכוננות כדי לטפל בכל בעיה או תקלה ולהבטיח תקשורת רציפה למאות אלפי בתי אב בישראל.

­הקמת ארונות תקשורת:  הקמת כל ארונות התקשורת של הוט ופרטנר, מהם מופעל הציוד האקטיבי שמזין את התקשורת אל המשתמש הסופי. במסגרת זו אנו אחראים על הקמת התשתית והחיבורים, ביצוע הביקורת מול חברת חשמל וקבלת האישורים הנדרשים.